. .

Verdigrunnlag

 

Juridisk grunnlag

BHT SØR's arbeid er forankret i Arbeidsmiljølovens §3-3 og tilhørende forskrift:

 

Etisk grunnlag

BHT SØR gir uttalelse i forhold til å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet, og har en fri og uavhengig stilling i forhold til arbeidsgiver og arbeidstaker.

BHT SØR's etiske retningslinjer følger internasjonale regler for bedriftshelsepersonell.

 

Faglig grunnlag

BHT SØR arbeider etter allment aksepterte retningslinjer innenfor fagdisiplinene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og arbeidshelse.

 

Forebyggende og rådgivende

BHT SØR har en rådgivende og veiledende funksjon overfor arbeidsgiver og arbeidstaker.  BHT SØR driver forebyggende helsearbeid.