. .

Vedtekter

1.            Foretaksnavn og selskapsform

Selskapets foretaksnavn er BHT Sør SA. Selskapet er et samvirkeforetak. Medlemsbedriftene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2.            Forretningssted

Forretningskontoret er i Lyngdal kommune

3.            Virksomhet/formål

Selskapet skal, på non-profit basis, levere bedriftshelsetjenester til medlemsbedriftene etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og forskrifter for henholdsvis bedriftshelsetjeneste og vernepersonell.

4.            Medlemskap

4.1          Medlemskap

Enhver bedrift som kan få sine interesser varetatt av foretaket og som er beliggende i Agder-fylkene, har rett til å bli medlem av foretaket ved innmelding, så langt kapasiteten tillater. Medlemskap kan bare nektes dersom det er saklig grunn for det.

Innmelding skal skje ved søknad til foretakets styre. Styret kan delegere sin avgjørelseskompetanse til daglig leder.

Søkeren skal underrettes om utfallet av søknaden snarest mulig, og senest to måneder fra den dag søknaden ble mottatt. Er søkeren ikke underrettet innen to måneder, anses søknaden for innvilget.

Dersom søkeren blir tildelt medlemskap, skal innføring i medlemsregisteret skje uten ugrunnet opphold. Medlemskapet bekreftes gjennom avtale mellom foretaket og den aktuelle bedrift, som også viser hvilke opplysninger som er registrert om vedkommende.

Medlemmene har plikt til å betale administrasjonsavgift etter pkt. 5

Medlemmene har rett og plikt til å kjøpe bedriftshelsetjenester fra foretaket iht. en eller flere pakker som fastsettes av styret, til pris som fastsettes av årsmøtet iht. pkt. 5, samt rett til å kjøpe tilleggstjenester så langt det er kapasitet, til timepriser vedtatt av styret.

 

 

4.2          Utmelding

Den enkelte medlemsbedrift kan bringe sitt medlemskap til opphør ved skriftlig utmelding til foretaket.

Ved utmelding som er foretaket i hende før 30.6. har medlemsbedriften rett og plikt til å kjøpe bedriftshelsetjenester av foretaket ut kalenderåret. Ved utmelding som er foretaket i hende etter 30.6. har medlemsbedriften rett og plikt til å kjøpe bedriftshelsetjenester av foretaket ut neste kalenderår.

4.3          Utelukking

En medlemsbedrift kan ved skriftlig påbud utelukkes fra samvirkeforetaket når medlemsbedriften har krenket foretaket ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner ellers tilsier utelukking.

Beslutning om utelukking treffes av styret. Den som er utelukket, kan bringe saken inn for årsmøtet, som kan endre styrets beslutning. Saken må bringes inn for det første årsmøtet som avholdes etter at styret har truffet sin beslutning. Blir medlemmet underrettet om beslutningen mindre enn fire uker før årsmøtet skal avholdes, kan medlemmet i stedet bringe saken inn for det neste årsmøtet. Krav om fremleggelse for årsmøtet har utsettende virkning.

5.            Administrasjonsavgift og vederlag for bedriftshelsetjenester

Det skal ikke betales andelsinnskudd ved innmelding i foretaket.

Hver medlemsbedrift plikter å betale en årlig administrasjonsavgift pr. medlemsbedrift, samt et årlig vederlag pr. innmeldte arbeidstaker for levering av bedriftshelsetjenester. Administrasjonsavgiften og vederlaget for bedriftshelsetjenester fastsettes til enhver tid av årsmøtet, og utfaktureres kvartalsvis.

Administrasjonsavgiften og vederlaget for bedriftshelsetjenester skal finansiere foretakets daglige drift, personallønninger, sosiale utgifter, pensjonsutgifter, vedlikehold og nyanskaffelse av inventar og utstyr, samt utgifter til faglitteratur og fagtidsskrifter, utgifter til deltakelse på kurs og konferanser med formål å utvikle personalets faglige kvalifikasjoner på området bedriftshelsetjeneste.

Ved utmelding har medlemmet ikke krav på å få tilbakebetalt innbetalt administrasjonsavgift. Vederlag for bedriftshelsetjenester betales iht. pkt. 4.2.

6.            Anvendelse av årsoverskudd

Eventuelt årsoverskuddet for hvert år overføres til foretakets egenkapital. Årsmøtet kan ikke beslutte annen anvendelse av årsoverskuddet.

7.            Styret og daglig leder

Foretaket skal ha et styre på fem medlemmer. I tillegg skal det være to varamedlemmer. Foretaket skal ha daglig leder som ansettes av styret.

8.            Årsmøte

Gjennom årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i foretaket.

Hver medlemsbedrift har rett til å møte i årsmøtet med to representanter. Som representant for hver medlemsbedrift skal det møte en representant valgt av bedriftens ledelse og en representant valgt av bedriftens ansatte. Ved valg av de ansattes representant har alle ansatte, unntatt bedriftens toppledelse, stemmerett.

Medlemsbedriftenes representanter har stemmerett som følger:

Antall innmeldte                                                                            Arbeidsgivers                                   Ansattes 

arbeidstakere                                                                                 representant                                    representant

fra 1 til 10 arbeidstakere                                                             1 stemme                                          1 stemme

fra 11 til 50 arbeidstakere                                                           2 stemmer                                         1 stemme

fra 51 til 150 arbeidstakere                                                        3 stemmer                                         2 stemmer

over 150 arbeidstakere                                                                               4 stemmer                                         3 stemmer

 

Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

En representant for en medlemsbedrift kan dessuten stemme som fullmektig for en annen representant, arbeidsgiverrepresentanter kan da bare representere arbeidsgiverrepresentanter og tilsvarende for ansattrepresentanter. Det skal legges frem skriftlig og datert fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer en medlemsbedrift.

En medlemsbedrift kan ikke inneha et flertall av stemmene i foretaket.

10.          Foretakets forhold utad

Styret representerer foretaket utad og tegner dets firma. Foretakets firma kan også tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne foretakets firma.

Retten til å tegne foretakets firma kan når som helst tilbakekalles. Vedtektsfestet fullmakt kan tilbakekalles av styret når årsmøtets beslutning ikke kan avventes uten skade for foretaket.

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

11.          Oppløsning

Beslutning om å oppløse samvirkeforetaket treffes av årsmøtet med flertall som for vedtektsendring.

Ved oppløsning skal foretakets nettoformue, etter at alle forpliktelser er dekket, deles ut til allmennyttige helserelaterte formål.

Etter avsluttet utdeling fremlegges revidert oppgjør for årsmøtet. Når oppgjøret er godkjent, skal det meldes til Foretaksregisteret at foretaket er endelig oppløst.